Δήλωση απορρήτου

Αυτή η Δήλωση ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με τους ιστοτόπους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της Huawei, τη συνεργασία με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι εμφανίζουν ή παρέχουν συνδέσμους προς αυτήν τη Δήλωση.

Αυτή η Δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Huawei επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ («ΓΚΠΔ») ή/και άλλων νόμων και κανονισμών που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα.

Αυτή η Δήλωση ενδέχεται να μην καλύπτει όλα τα πιθανά σενάρια επεξεργασίας δεδομένων. Η Huawei ενδέχεται να σας ενημερώνει σχετικά με τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, παρέχοντας συμπληρωματικές πολιτικές ή δηλώσεις πριν από τη συλλογή. Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή. Θα δημοσιεύσουμε την πιο πρόσφατη Δήλωση απορρήτου στις ιστοσελίδες της Huawei. Αν γίνουν σημαντικές αλλαγές στη Δήλωση απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε με διαφορετικούς τρόπους, για παράδειγμα, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στους ιστοτόπους μας αποστέλλοντάς σας άμεση ειδοποίηση.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

Οι θυγατρικές της Huawei που αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα Δήλωση και η Huawei Technologies Duesseldorf GmbH (εφεξής μεμονωμένα ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» και συλλογικά ως «Υπεύθυνοι επεξεργασίας», «Huawei», «εμείς», «δικοί μας» και «εμάς») συνεργάζονται στενά. Αυτό αφορά επίσης την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, είμαστε «κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας» της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αποφασίζουμε γιατί και πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σημαίνει επίσης ότι είμαστε από κοινού υπεύθυνοι απέναντί σας για αυτήν την επεξεργασία (Άρθρο 26 του ΓΚΠΔ).

Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουν όλες αυτές οι εταιρείες την έδρα τους σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του ΕΟΧ ή δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, επομένως, ο ΓΚΠΔ δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Huawei («DPO») μέσω των παρακάτω στοιχείων:

Huawei DPO Office
Hansaallee 205,
40549 Düsseldorf
Για οποιαδήποτε απορία προς τον ΥΠΔ σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας:https://www.huawei.com/en/personal-data-request

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει:

1. Πώς και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

2. Σκοπός, νομική βάση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

3. Πώς γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα;

4. Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα σας;

5. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

6. Τρίτοι πάροχοι και οι υπηρεσίες τους

7. Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σας

8. Αρμοδιότητες και κατάλογος των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας

9. Ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης.

1. Πώς και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

Πριν από τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Huawei, μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιλέξετε να μη γνωστοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας στη Huawei. Ωστόσο, αν δεν παράσχετε ορισμένα δεδομένα στη Huawei, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή να ανταποκριθούμε σε ένα πρόβλημα που επισημάνατε.

Μας παρέχετε απευθείας ορισμένα δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα, δημιουργώντας έναν λογαριασμό Huawei ή επικοινωνώντας μαζί μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε ακούσια πρόσθετα δεδομένα, ακόμα κι αν δεν το ζητήσουμε, εάν τα μηνύματά σας προς εμάς περιέχουν δεδομένα που δεν αναφέρονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Εάν είστε το πρόσωπο επικοινωνίας του Προμηθευτή, του Συνεργαζόμενου εταίρου μας ή του Πελάτη, έχουμε λάβει τα δεδομένα σας απευθείας από εσάς ή έμμεσα από τον εργοδότη/την οντότητα που εκπροσωπείτε (συνήθως μόνο όνομα, email εργασίας, τηλέφωνο, όνομα εταιρείας και θέση) ή από δημόσια διαθέσιμες πηγές (ιστοσελίδες). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται στην επόμενη ενότητα ή/και σε μια πιο συγκεκριμένη δήλωση απορρήτου, εάν υπάρχει.

Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για αυτόματη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

Ανήλικοι

Οι ιστότοποι, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας προορίζονται κυρίως για ενηλίκους. Ένας ανήλικος χρήστης για τη νομική δικαιοδοσία στην οποία διαμένει («Παιδί») δεν πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό Huawei χωρίς τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Αν συλλέξουμε τα προσωπικά δεδομένα ενός Παιδιού χωρίς προηγούμενη γονική συγκατάθεση, θα χρησιμοποιήσουμε ή θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα μόνο όπως ορίζει η νομοθεσία, με τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων του Παιδιού ή όταν είναι απαραίτητο για την προστασία του Παιδιού. Αν συλλέξουμε κατά λάθος τα προσωπικά δεδομένα ενός Παιδιού χωρίς επαληθευμένη προηγούμενη συγκατάθεση από τους γονείς του Παιδιού, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα το συντομότερο δυνατόν.

2. Σκοπός, νομική βάση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Εμείς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων σε ορθή νομική βάση.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, ορισμένες νομικές βάσεις ενδέχεται να διαφέρουν.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Περίοδος διατήρησης
Επαληθεύστε την ταυτότητά σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Huawei: δημιουργήστε, τροποποιήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Uniportal Όνομα
Ψευδώνυμο
Λογαριασμός
Κωδικός πρόσβασης
Διεύθυνση email
Αριθμός τηλεφώνου
Χώρα/περιοχή
Η Huawei επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας, που είναι η επαλήθευση ταυτότητας, και για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και λύσεις - Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) ΓΚΠΔ Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύσο-υμε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την περίοδο που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Αφού καταργήσετε την εγγραφή του λογαριασμού σας, τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν
Για να κατανοήσουμε τα αγαπημένα σας και να παρέχουμε καλύτερες εξατομικευμένες
προτάσεις
Όνομα
Ψευδώνυμο
Λογαριασμός
Εγγραφές χρηστών, συμπεριλαμβανομένων, των επισημάνσεων «μου αρέσει», κοινοποιήσεων, συνδρομής, βαθμολογίας, σχολίων του χρήστη

Εμείς ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης (Non-PII). Οι πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης είναι πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου. Για παράδειγμα, θα συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα, όπως τους αριθμούς των επισκέψεων στον ιστότοπό μας. Θα συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα για να κατανοούμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τους ιστοτόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να ικανοποιούμε καλύτερα τις ανάγκες σας. Ενδέχεται να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να επεξεργαζόμαστε, να διαβιβάζουμε ή να γνωστοποιούμε πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης για άλλους σκοπούς κατά την κρίση μας. Θα προσπαθούμε να απομονώνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τις πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης και να διασφαλίζουμε ότι οι δύο τύποι δεδομένων χρησιμοποιούνται ξεχωριστά. Αν τα προσωπικά δεδομένα συνδυάζονται με πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης, θα τα μεταχειριζόμαστε ως προσωπικά δεδομένα κατά την επεξεργασία.

3. Πώς γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα;

Η Huawei κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλους συνεργάτες, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται από εταίρους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Huawei. Για την επίτευξη των απαραίτητων σκοπών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η Huawei μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, σε παρόχους λογιστικών και νομικών υπηρεσιών και με παρόχους πλατφορμών επικοινωνίας.

Η Huawei και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας (υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων) θα θεσπίσουν μέσω συμβατικών μηχανισμών, τεχνικές, φυσικές, διοικητικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες απαιτήσεις και πρότυπα, για να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, καθώς και για προστασία από παραβιάσεις της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων.

Επιπλέον, ως παγκόσμια εταιρεία, ενδέχεται να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε οντότητες που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας δομής μας. Αυτές οι οντότητες μπορούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της Huawei και να μας παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν εντός του Ομίλου Huawei μόνο για σαφώς καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανές διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της επικράτειας της ΕΕ/του ΕΟΧ, δείτε την ενότητα 7 παρακάτω.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή ως απόκριση στις ισχύουσες νομικές διαδικασίες, ενδέχεται να ζητηθεί από τη Huawei να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση για τη γνωστοποίηση. Εάν η Huawei εμπλέκεται σε αγωγή αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης και εξαγοράς, χρεοκοπίας ή εκκαθάρισης σε δεδομένη δικαιοδοσία, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε σχέση με τη συναλλαγή. Η Huawei ενδέχεται επίσης να γνωστοποιεί τα δεδομένα σας όταν απαιτείται, για παράδειγμα, για την εφαρμογή των Όρων και προϋποθέσεων, όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση αποτελεί απαραίτητη ή κατάλληλη ενέργεια για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή όταν σχετίζεται με μια έρευνα για πιθανή ή επιβεβαιωμένη παράνομη δραστηριότητα.

4. Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στη Huawei είναι σωστά. Η Huawei δεσμεύεται να διατηρεί την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών δεδομένων, καθώς και να κρατά τα δεδομένα ενημερωμένα.

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα γενικά δικαιώματα που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι δεν ισχύουν όλα αυτά τα δικαιώματα σε όλες τις περιπτώσεις, ανάλογα με τη νομική βάση της επεξεργασίας και την περίπτωση:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από τη Huawei σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Huawei επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Huawei να διορθώσει τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπή προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Huawei να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσει η Huawei την επεξεργασία δεδομένων (σε περιπτώσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή και να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον διαχειριστή, εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση την εθελοντική σας συγκατάθεση, για την εκτέλεση της σύμβασης ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Όταν η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας ειδοποίηση ανάκλησης στη Huawei. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δε, θα επηρεάσει οποιαδήποτε χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που έγινε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας δε, γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε οποιαδήποτε σχετική εποπτική αρχή. Κατάλογος εποπτικών αρχών: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, θέλετε να αναφέρετε παρατυπίες προστασίας δεδομένων ή θέλετε να στείλετε ένα αίτημα, χρησιμοποιήστε την πύλη μας, που είναι διαθέσιμη εδώ:Κάντε κλικ εδώ.

5. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα φυσικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης, χρήσης, τροποποίησης, ζημίας ή απώλειας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες κρυπτογράφησης για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, μηχανισμούς προστασίας για την πρόληψη επιθέσεων και μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης, για να επιτρέπεται μόνο η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Επιπλέον, παρέχουμε στους υπαλλήλους εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου, για την ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Huawei δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι τέλειο.

6. Τρίτοι πάροχοι και οι υπηρεσίες τους

Κατά την πλοήγησή σας στους ιστοτόπους της Huawei, όταν αλληλεπιδράτε με τη Huawei ή όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας, ενδέχεται να συναντήσετε περιεχόμενο ή συνδέσμους ιστού από τρίτα μέρη εκτός της Huawei και των συνεργατών της («τρίτα μέρη»). Λάβετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, κάνετε κλικ σε συνδέσμους ή παρέχετε τα δεδομένα σας σε τέτοια τρίτα μέρη, η Huawei δεν έχει το δικαίωμα να τα ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά, καθώς σχετίζονται με ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας.

Η Huawei δεν μπορεί να ελέγχει τις πρακτικές απορρήτου και τις πολιτικές προστασίας δεδομένων τρίτων που δεν υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση. Όταν υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, να διαβάζετε και να ανατρέχετε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του εκάστοτε τρίτου.

7. Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σας

Ως παγκόσμια εταιρεία, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τη Huawei ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να είναι προσβάσιμα στη χώρα/περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή σε άλλες χώρες/περιοχές όπου η Huawei ή οι θυγατρικές της, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι επιχειρηματικοί εταίροι της έχουν παρουσία συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που βρίσκονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ή σε άλλες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτές οι δικαιοδοσίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Huawei θα λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία όπως απαιτείται από την παρούσα Δήλωση και την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, όταν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων από την ΕΕ σε μια χώρα ή περιοχή που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια με επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ποικίλους νομικούς μηχανισμούς, όπως η υπογραφή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η λήψη συγκατάθεσης από ένα υποκείμενο δεδομένων στην ΕΕ για διασυνοριακή διαβίβαση ή η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας όπως η ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων πριν από τη διασυνοριακή διαβίβασή τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

8. Αρμοδιότητες και κατάλογος των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας

Ποιες υποχρεώσεις αναλογούν σε κάθε υπεύθυνο βάσει του ΓΚΠΔ;

Εντός του πεδίου της κοινής ευθύνης επεξεργασίας, έχουμε συμφωνήσει ποιες υποχρεώσεις εκπληρώνονται από κάθε υπεύθυνο βάσει του ΓΚΠΔ, ως εξής:

Υποχρέωση βάσει του ΓΚΠΔ

Υπεύθυνος επεξεργασίας που εκπληρώνει την υποχρέωση

Υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθ. 12 και άρθ. 26 σημείο 2 του ΓΚΠΔ συλλογή και τήρηση αρχείων συναινέσεων

Huawei Duesseldorf και θυγατρικές Huawei

Εκπλήρωση αιτημάτων υποκειμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθ. 15-21 του ΓΚΠΔ

Θυγατρικές της Huawei, με τη βοήθεια της Huawei Duesseldorf

Περιστατικά προστασίας δεδομένων: Εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθ. 33 και 34 του ΓΚΠΔ

Θυγατρικές της Huawei, με τη βοήθεια της Huawei Duesseldorf

Η εξασφάλιση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθ. 24, 25, 32 του ΓΚΠΔ

Huawei Duesseldorf και θυγατρικές Huawei

Οι Υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν δεσμευτεί ανεξάρτητα να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νομικές υποχρεώσεις σχετικά με τη διαγραφή δεδομένων και τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας των κοινών υπεύθυνων επεξεργασίας:

Huawei Technologies Duesseldorf GmbH

Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Τηλ.: +49 211 88254 8000
Φαξ: +49 211 88254 8939
Και

 1. Βέλγιο  
  Huawei Technologies Belgium NV, Woluwelaan 2, 1150 Brussels.
 2. Γαλλία 
  Huawei Technologies France SASU (η εταιρεία στη Γαλλία) 18 quai du Point du jour, 92100 Boulogne Billancourt.
 3. Γερμανία
  Huawei Technologies Deutschland GmbH (το γραφείο μας στη Γερμανία) Hansaallee 205, 40549 Duesseldorf, Germany, Αριθμός τηλεφώνου: 0211 88254 1100.
 4. Ιταλία
  Huawei Technologies Italia Srl (η εταιρεία στην Ιταλία), Via Lorenteggio 257, Torre B, 20152, Milan, Αριθμός τηλεφώνου: +39 0239994000.
 5. Λουξεμβούργο
  Huawei Technologies Luxembourg SA (η εταιρεία στο Λουξεμβούργο), 13 Rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, Αριθμός τηλεφώνου: +352 27 96 80 0.
 6. Πορτογαλία
  Huawei Tech. Portugal – Tecnologias de Informação, Avenida D. João II, 51B, 10 Andar, 1900-085 Parque das Nações, Lisboa, Portugal, Τηλέφωνο: +351 217 828 400.
 7. Ισπανία
  Huawei Technologies España S.L., C/ Isabel de Colbrand, 22, Centro Empresarial Castellana Norte, 28050 Madrid, Αριθμός τηλεφώνου: 0034-913843888.
 8. Ιρλανδία
  Huawei Technologies (Ireland) Co., Ltd., Mespil Court, Mespil Road, Dublin 4.
 9. Ελβετία
  Huawei Technologies Switzerland AG (η εταιρεία στην Ελβετία), Waldeggstrasse 30, 3097 Liebefeld, Office Address: Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf.
 10. Ολλανδία
  Huawei Technologies (Netherlands) B.V. Stationsplein 4, 2275 AZ Voorburg, Αριθμός τηλεφώνου: +31204300808.
 11. Σουηδία
  Huawei Technologies Sweden AB, Gustav III:s Boulevard 50, 169 73 Solna, Stockholm, Sweden.
 12. Δανία
  Huawei Technologies (Denmark) ApS, Støberigade 14, 2, 2450 København SV.
 13. Πολωνία
  Huawei Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska nr 39A, 02-672 Warsaw, Poland.
 14. Σερβία
  Huawei Technologies doo Beograd, Omladinskih brigada 90D, 11070 Belgrade-New Belgrade, Serbia.
 15. Ουγγαρία
  Huawei Technologies Hungary KFT., Hungary -1138 Budapest, Népfürdő str.. 22., building, ‘A’ 12th floor.
 16. Νορβηγία
  Huawei Technologies Norway AS, Rolfsbuktveien 4A, 1364 Fornebu, (Διεύθυνση τοποθεσίας): Rolfsbuktveien 4A, 1364 Fornebu.
 17. Φινλανδία
  Huawei Technologies Oy (Finland) Co.,Ltd., Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, Finland.
 18. Βουλγαρία
  Huawei Technologies Bulgaria EOOD, 13 floor, Megapark building, 115 G Tzarigradsko shosse blv., Mladost district, Sofia 1784, Republic of Bulgaria.
 19. Ελλάδα
  Huawei Technologies S.A., Greece-Athens-49 Kifisias Avenue & Ziridi, 2nd floor, 15123, Marousi, Athens, Greece.
 20. Ρουμανία
  Huawei Technologies S.R.L., Bucharest, 2nd District, 201 Barbu Vacarescu street, 14th, 15th, 16th, 23rd, 24th and 25th floors.
 21. Αυστρία
  HUAWEI Technologies Austria GmbH, Vienna, Austria, Firmenbuch 287255i.
 22. Τσεχία
  Jihlavska 1558/21, 140 00 Prague 4, Czech Republic.
 23. Εσθονία
  Huawei Technologies Eesti OÜ A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn Κωδικός εγγραφής: 14986789.
 24. Βοσνία και Ερζεγοβίνη
  Huawei Technologies d.o.o. Banja Luka Bana Milosavljevića8, 78000 Banja Luka.
 25. Κροατία
  Huawei Technologies D.O.O. Ul. Ivana Lučića 2A, 10000, Zagreb, Croatia.
 26. Λετονία
  Huawei Technologies Latvia SIA Duntes iela 3, Riga, LV-1013, Latvia.
 27. Λιθουανία
  Huawei Technologies (Vilnius), UAB Lvovo g. 25, Vilnius, LT-09320, Lithuania.
 28. Μολδαβία
  Huawei Technologies S.R.L. Moldova-Chisinau-29 Sfatul Tarii str. International Business Center Le Roi, floor 7, of. 704.
 29. Κύπρος
  Huawei Technologies (Cyprus) Co. Ltd Cyprus- Kasou Street 21, 1086 Nicosia.
 30. Σλοβακία
  Huawei Technologies (Slovak) s.r.o. Slovakia-Bratislava-Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Slovakia, Slovak Republic.
 31. Σλοβενία
  Huawei Technologies Ljubljana d.o.o Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenia.

9. Ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης

Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή. Θα δημοσιεύσουμε την πιο πρόσφατη Δήλωση απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα σε περίπτωση αλλαγών. Αν γίνουν σημαντικές αλλαγές στη Δήλωση απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε με διαφορετικούς τρόπους, για παράδειγμα, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στον ιστότοπό μας ή αποστέλλοντάς σας άμεση ειδοποίηση.

Τελευταία ενημέρωση: 29.02.2024