Όροι χρήσης

 

Αποδοχή των Όρων

Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε, κατανοήσατε και συμφωνήσατε με τους ακόλουθους όρους. Αν δεν κατανοείτε ή δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους, πρέπει να αποχωρήσετε αμέσως από αυτόν τον Ιστότοπο. Η Huawei Digital Power Technologies Co. Ltd ή/και οι θυγατρικές της (συλλογικά "Huawei Digital Power", "εμείς", "εμάς" και "μας") διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει αυτούς τους Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ενημερώνει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων αυτών των Όρων χρήσης, η Huawei Digital Power θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει έννομα και δίκαια μέσα αποκατάστασης.

Το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας

Το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου περιλαμβάνει, ενδεικτικά, κείμενα, εικόνες, δεδομένα, απόψεις, προτάσεις, ιστοσελίδες και συνδέσεις που προσφέρονται στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου. Αυτός ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενό του παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Παρά τις προσπάθειες της Huawei Digital Power να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών. Η Huawei Digital Power ενδέχεται να αλλάξει το περιεχόμενο που διατίθεται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή τα προϊόντα που αναφέρονται, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, Η HUAWEI DIGITAL POWER ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

Περιεχόμενο λογισμικού

Η Huawei Digital Power ή οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν και διατηρούν όλα τα δικαιώματα, όπως ενδεικτικά όλα τα ισχύοντα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για όλο το λογισμικό σε αυτόν τον ιστότοπο, τόσο σε πηγαία όσο και σε δυαδική μορφή, το δείγμα κώδικα, τα API, τα SDK, την αντίστοιχη τεκμηρίωση και άλλο σχετικό υλικό (συλλογικά, "Περιεχόμενο λογισμικού").

Εκτός αν έχετε λάβει σχετική άδεια μέσω άλλης συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στη Huawei Digital Power, αυτοί οι Όροι χρήσης δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα ή άδεια για το Περιεχόμενο λογισμικού και δεν επιτρέπεται να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

  • αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, διαίρεση, προσαρμογή, ενσωμάτωση ή εφαρμογή άλλων παράγωγων έργων στο Περιεχόμενο λογισμικού,

  • διερεύνηση της εσωτερικής εφαρμογής των προϊόντων Huawei Digital Power, απόκτηση του πηγαίου κώδικα των προϊόντων ή κλοπή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο ή/και

  • γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε δοκιμής αναφοράς.

Χρήση αυτού του Ιστοτόπου από εσάς

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο ή/και το Περιεχόμενο του ιστοτόπου για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους χρήσης, που σχετίζεται με οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για να επιδιώξετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τα δικαιώματα της Huawei Digital Power ή οποιουδήποτε τρίτου.

Δεν επιτρέπεται να αποκτάτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του Ιστοτόπου, σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού του Ιστοτόπου, ή σε οποιαδήποτε άλλα συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Huawei Digital Power.

Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε ενέργειες που θα επιβαρύνουν υπερβολικά αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, των συστημάτων και των δικτύων του.

Δεν επιτρέπεται να αποκτάτε ή να επιχειρείτε να αποκτήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω αυτού του Ιστοτόπου ή να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μη αυτόματη ή αυτόματη διαδικασία, συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μέθοδο με σκοπό την πρόσβαση, την απόκτηση, την αντιγραφή ή την παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος ή περιεχομένου αυτού του Ιστοτόπου.

Δεν επιτρέπεται να δοκιμάζετε την ευπάθεια αυτού του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε δικτύου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο εκτελώντας σάρωση ή χρησιμοποιώντας άλλα μέσα, καθώς και να παραβιάζετε τα μέτρα ασφάλειας ή επαλήθευσης ταυτότητας αυτού του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού του Ιστοτόπου. Δεν επιτρέπεται να κάνετε αντίστροφη αναζήτηση, να ανιχνεύετε ή να επιχειρείτε να ανιχνεύσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες άλλων χρηστών ή επισκεπτών της Huawei Digital Power ή αυτού του Ιστοτόπου, καθώς και να εκμεταλλεύεστε ή να αποκαλύπτετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού του Ιστοτόπου.

Δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε ή να επιχειρείτε να παρέμβετε στην κανονική λειτουργία αυτού του Ιστοτόπου και στη χρήση αυτού του Ιστοτόπου από άλλα άτομα με οποιοδήποτε μέσο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή προγράμματος.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και να τηρείτε την κοινωνική ηθική. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του για την παραγωγή, την ανάγνωση, την αντιγραφή ή τη διάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών που είναι παράνομες, με σκοπό να παραβιάσετε τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή να διαταράξετε την κοινωνική τάξη και να υπονομεύσετε την κοινωνική σταθερότητα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό που με σκοπό να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θέτει σε κίνδυνο την κυβερνοασφάλεια και οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα.

Εμπορικό σήμα

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται, αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται με άλλον τρόπο σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Huawei Digital Power ή των δικαιοπαρόχων της, όπως δηλώνονται κατά περίπτωση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από αυτά τα εμπορικά σήματα ή λογότυπα με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Huawei Digital Power ή των δικαιοπαρόχων της κατά περίπτωση.

Privacy

H Πολιτική απορρήτου της Huawei Digital Power ισχύει για τη χρήση προσωπικών πληροφοριών σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού του Ιστοτόπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Huawei Digital Power μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική απορρήτου.

Λογαριασμοί και προφίλ χρήστη

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο και να αποκτήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας, ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, να ρυθμίσετε ένα προφίλ χρήστη ή να κάνετε λήψη λογισμικού της Huawei Digital Power. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι ή απαιτήσεις της Huawei Digital Power για αυτές τις συγκεκριμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στους πρόσθετους όρους και σε αυτούς τους Όρους, οι πρόσθετοι όροι θα υπερισχύουν για τις προαναφερθείσες συγκεκριμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπεται να παριστάνετε άλλο άτομο ή οντότητα ή να πλαστογραφείτε την ταυτότητά σας με σκοπό την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Αν οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου απαιτεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή να ρυθμίσετε ένα προφίλ χρήστη, οι πληροφορίες που θα παράσχετε πρέπει να είναι αληθείς και ακριβείς. Συμφωνείτε να διατηρείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας ασφαλείς και εμπιστευτικές, καθώς και να μην επιτρέπετε ποτέ σε κανένα άλλο άτομο να αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό ή στο προφίλ σας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικά, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες της Huawei Digital Power ή οποιοδήποτε άλλου χρήστη ή επισκέπτη αυτού του Ιστοτόπου.

Η Huawei Digital Power διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της, να καταργήσει τη δημοσίευσή σας, να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, ενώ ενδέχεται να διατηρήσει ή να διαγράψει τις πληροφορίες ή το περιεχόμενό σας.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου σε αυτόν τον Ιστότοπο ανήκουν στη Huawei Digital Power ή στους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους, εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Huawei Digital Power ή άλλων σχετικών μερών, δεν επιτρέπεται η δημιουργία αντιγράφων, η τροποποίηση, η προώθηση, η διανομή, η δημιουργία φωτοαντιγράφων, η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, η αποσυμπίληση, η σύνδεση ή μετάδοση μέσω υπερσυνδέσμου, η φόρτωση σε άλλους διακομιστές με τη μέθοδο του "κατοπτρισμού", η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών ή άλλη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό από οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, καθώς και οι περιγραφές των εν λόγων προϊόντων και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν στη χώρα ή στην περιοχή σας και να περιλαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει στη χώρα ή στην περιοχή σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τον εκπρόσωπο της Huawei Digital Power για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Συνδέσεις για ιστοτόπους τρίτων

Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις για ιστοτόπους τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνσή σας, αλλά η Huawei Digital Power δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων. Πιθανόν να χρειαστεί να ελέγξετε και να συμφωνήσετε με τυχόν ισχύοντες κανόνες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε τέτοιους ιστοτόπους. Επιπλέον, η ύπαρξη μιας σύνδεσης για ιστότοπο τρίτου δεν συνεπάγεται ότι η Huawei Digital Power υποστηρίζει τον ιστότοπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν.

Περιορισμός Ευθύνης

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΚΙΜΗΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ.

Η Huawei Digital Power, όπως και οι θυγατρικές, οι συνδεόμενες εταιρείες, οι διευθυντές, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι ή άλλοι αντιπρόσωποί της δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, παρεπόμενη, αποθετική, ποινική ή/και υποδειγματική ζημία, όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια δεδομένων ή/και απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο, με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του Ιστοτόπου ή την εμπιστοσύνη στο περιεχόμενό του, ακόμα και αν η Huawei Digital Power έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Εκτός αν η Huawei Digital Power έχει συμφωνήσει εγγράφως κάτι διαφορετικό σε οποιαδήποτε σύμβαση πώλησης, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Huawei Digital Power δεν θα φέρει ευθύνη για το υλικό αυτού του Ιστοτόπου, ανεξάρτητα από την αιτιολόγηση της ευθύνης ή τη θεωρία περί αδικοπραξίας στην οποία βασίζεται.

Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας και όλες οι σχετικές δραστηριότητές σας σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού του Ιστοτόπου θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών η οποία προκύπτει ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους χρήσης ή την πρόσβασή σας και όλες τις σχετικές δραστηριότητές σας σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού του Ιστοτόπου θα διευθετούνται από ένα δικαστήριο με δικαιοδοσία στη Σεντζέν της επαρχίας Κουανγκτούνγκ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.